ขออย ขอ อย. ที่ไหน

เมื่อทำแบรนด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสั่งผลิต แต่ก่อนการสั่งผลิตหากผู้ประกอบการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางต้องทำเรื่องขอ อย. แล้ว ขออย.ที่ไหน 

บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการขออย. ที่ถูกต้องอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังจะเดินทางไปขออย.ได้มีการเตรียมตัว และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

เครื่องหมาย อย. คือะไร?

เครื่องหมาย อย. คือ เครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

อย. คืออะไร?

อย. ย่อมาจาก “สำนักงานอาหารและยา” (Food and Drug Administration) เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภคผ่านการรับรองความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บริโภคภายในการจัดส่ง ได้แก่ อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารเสพติด เครื่องมือแพทย์ สารระเหย เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่มีจำหน่ายในประเทศ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียมเพื่อขอจัดตั้งโรงงาน / สถานที่ผลิต

 1. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
 4. สำเนาใบทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
 5. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 6. กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
 7. สำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 8. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลบุคคลต่างด้าว / หนังสือได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) (กรณีหุ้นต่างชาติเกิน 50%)
 9. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
 11. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง)/สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร

หลักฐานสำคัญเพื่อใช้ขอรับเลขสารบนอาหาร (อย.)

 1. ใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียด (แบบ สบ.5) 
 2. สำเนาการได้รับอนุญาตตั้งสถานที่ผลิต
 3. ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่เทียบเท่าเกณฑ์ Primary GMP

ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย.

 1. จัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี  (GMP: Good Manufacturing Practice)
 2. จัดเตรียมเอกสาร โดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารทุกแห่ง
 3. ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่
 4. ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ,อาหาร ที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก

สถานที่ขอ อย.

ในหัวข้อนี้จะตอบคำถามว่า ขออย.ที่ไหน  สถานที่ยื่นคำขออนุญาต ในกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One stop service center ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้น ๆ นี่คือเรื่องพื้นฐานในทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการเดินเอกสารก็สามารถใช้บริการจากบริษัทรับจดอย.ได้ 

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการขอ อย.

 1. อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

1.1) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรไม่ถึง 2 แรงม้า 5,000 บาท 
1.2) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 2 แรงมา แตไม่ถึง 10 แรงมา 6,000 บาท 
1.3) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมา แตไม่ถึง 25 แรงมา 7,000 บาท 
1.4) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 25 แรงมา แตไม่ถึง 50 แรงมา 8,000 บาท 
1.5) คนงานน้อยกว่า 50 หรือ มากกว่า 50 คน เครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมา ขึ้นไป 10,000 บาท

 1. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 15,000 บาท
 2. ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว 2,000 บาท
 3. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว 2,000 บาท
 4. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 5,000 บาท
 5. ใบแทนใบอนุญาต  500 บาท
 6. ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร  500 บาท
 7. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมปรับข้อมูลคนงานและเครื่องจักร ตามการพิจารณาสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงานปัจจุบัน

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.