ขอ อย. อาหาร ต้องรู้อะไรบ้าง

หลายคนคงคิดว่าการขอ อย. อาหารเป็นเรื่องยาก และซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้ว หากมีความรู้ในเรื่องของการขอ อย. ก็จะลดความยุ่งยากไปได้มาก เพราะมีความเข้าใจและสามารถทำตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง โดยในบทความนี้จะอธิบายเรื่องของ อย. อาหาร ว่าคืออะไร ประเภทของอาหาร มาตรฐานของอาหารและยา ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องทำอย่างไร เมื่อรู้แล้วความคิดที่ว่าการขอ อย. เป็นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

หากผู้ประกอบการท่านใดอยากประหยัดเวลาในการขอ อย. สามารถติดต่อบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด เพราะเรารับจด อย. แบบครบวงจร ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเวลาอันมีค่าไปต่อยอดสิ่งอื่น ๆ ได้

ว่าด้วยเรื่องอาหาร

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ “อาหาร” หมายความว่า ของกินและเครื่องประทังชีวิต

 1. สารนั้นกิน เมา ดูด หรือเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะทางปากหรือโดยวิธีอื่นไม่ว่าในรูปใด แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
 2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตหรืออาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร สีและกลิ่นรส

เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาต พระราชบัญญัติอาหารได้จำแนกประเภทอาหารออกเป็นสามประเภทหลัก ดังนี้

 1. ควบคุมเป็นพิเศษ:

  ผลิตภัณฑ์อาหารในหมวดนี้ต้องขึ้นทะเบียนหรือขอ อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บทบัญญัติทางกฎหมายได้กำหนดไว้เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน ข้อมูลจำเพาะ ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ตลอดจนแง่มุมอื่น ๆ ของแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต

 2. กำหนดมาตรฐานอาหาร:

  อาหารมาตรฐานไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แต่คุณภาพและมาตรฐานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 3. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ:

  อาหารในหมวดนี้แม้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ผลิต แต่ต้องผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัย การแสดงฉลาก และการโฆษณา อาหารในหมวดนี้ยังแบ่งออกเป็น

 • อาหารต้องมีฉลากมาตรฐาน
 • ทั่วไปอื่น ๆ

มาตรฐานอาหารและยา

การนำเข้ายา อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง หรือวัตถุทางการแพทย์และวัตถุอันตรายอื่น ๆ เข้ามาในประเทศไทยต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อย. กำหนดให้ผู้นำเข้าและผู้ผลิตในประเทศไทยต้องได้รับการอนุมัติจาก อย. ก่อน การนำเข้าหรือผลิตยาหรือเวชภัณฑ์เข้าประเทศ 

อย. แบ่งประเภทยาตามแผนปัจจุบัน ยาสามัญ ยาแผนโบราณ และยารักษาสัตว์ แต่ละหมวดหมู่มีข้อกำหนดการลงทะเบียน แยกต่างหาก โดยยาสามัญแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ยาสามัญ ยาใหม่ และยาสามัญใหม่ ซึ่งยาแต่ละประเภทยังมีข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนที่แตกต่างกัน 

การขึ้นทะเบียนอาหาร

การขึ้นทะเบียนอาหารของประเทศไทย การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเข้ามาในประเทศไทยต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. และฉลากต้องแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมด จะต้องวิเคราะห์อาหารรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ กระบวนการผลิตและส่วนผสมที่ได้มาตรฐาน อย. ใบอนุญาตการผลิตแยกต่างหาก จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย ใบอนุญาตนำเข้าต้องต่ออายุทุก 3 ปี

การขอใบอนุญาต อย.

ขั้นตอนการสมัครดำเนินการดังต่อไปนี้

 • การอนุมัติสถานที่และใบอนุญาตนำเข้า

ใบอนุญาตการผลิต : จะต้องส่งแผนผังโรงงานเพื่อขอ อย. ให้อนุมัติ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบในสถานที่ก่อนที่จะอนุมัติและออกใบอนุญาตการผลิต เมื่อออกใบอนุญาตแล้วมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตนำเข้า : ต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้าอาหารเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในประเทศไทย ผู้นำเข้าที่มีใบอนุญาตสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด โดยต้องได้รับอนุญาตจาก อย. สถานที่จัดเก็บหรือคลังสินค้าที่กำหนดจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อย. ก่อนออกใบอนุญาต เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต

 • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดอยู่ในประเภทควบคุมพิเศษไม่ว่าจะนำเข้าหรือผลิตในประเทศไทยต้องขอ อย. อาหาร รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและส่วนผสมจำเป็นสำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของอาหารควรเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

 • การอนุมัติฉลาก

การแสดงฉลากอาหารควรทำตามมาตรฐานที่กรม อย. กำหนดก่อนจำหน่ายในท้องตลาด ขึ้นอยู่กับฉลากประเภทอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องมีฉลากภาษาไทยและต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดอยู่ในประเภททั่วไปต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 • การอนุมัติโฆษณา 

ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือโดยวิธีอื่นเพื่อการค้า ผู้นั้นต้อง ส่งเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความโฆษณาให้ผู้มีอำนาจพิจารณา และได้รับอนุญาตก่อนลงโฆษณา

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. อาหาร ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

 ที่มาข้อมูล :

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.