เลข อย. สำคัญอย่างไร

ในยุคสมัยที่การค้าขายก้าวไกล มีผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่เข้ามาอยู่ท้องตลาดมากขึ้น ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือต่าง ๆ เราที่เป็นผู้บริโภคเองต่างก็ต้องดูแลและปกป้องสิทธิของผู้บริโภค ที่จะได้รับสิ่งที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งสิ่งที่ควรสั่งเกตุเป็นอันดับแรกได้แก่ เครื่องหมาย อย . และเลข อย. ทั้ง 13 หลัก โดยซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ค้าที่ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ที่เข้าเกณฑ์ต้องทำเรื่องขอ อย. เพื่อให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

ในบทความนี้จะกล่าวถึง เลข อย. เลขสำคัญที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้า อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความปลอดภัย ได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

เครื่องหมาย อย. คือะไร?

เครื่องหมาย อย. คือ เครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เลข อย. คืออะไร?

เลข อย. หรือ เครื่องหมาย อย. คือ เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. ซึ่งถูกนำมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. แบบเดิม โดยเลขสารบบอาหารนี้จะระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารครบถ้วนมากกว่าในอดีต ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบง่ายขึ้น 

เลขแต่ละตัวบอกอะไรบ้าง?

เลข อย. ประกอบด้วยเลข 13 หลัก แสดงกึ่งข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลชุดแรก (X) คือ ข้อมูลสถานที่ประกอบการ ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักแรก ชุดข้อมูลชุดหลัง (V) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยตัวเลข 5 หลักหลัง

หลักที่ 1 แสดงถึง

 • จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ประกอบการนั้น ๆ
 • ใช้รหัสตัวเลข 2 หลัก แทนอักษรย่อ เช่น 12 แทนจังหวัด

หลักที่ 2 แสดงถึง

 • สถานะของสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาตสถานที่นั้น ๆ
 • ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก
 1. หมายถึงสถานที่ผลิต อนุญาตโดย อย. (เลขคี่)
 2. หมายถึงสถานที่ผลิต อนุญาตโดย จว. (รวม กทม.) (เลขคู่)
 3. หมายถึงสถานที่นำเข้า อนุญาตโดย อย. (เลขคี่)
 4. หมายถึงสถานที่นำเข้า อนุญาตโดย จว. (รวม กทม.) (เลขคู่)

หลักที่ 3 แสดงถึง

 • เลขประจำสถานที่ได้จากเลขที่ใบอนุญาต ผลิตอาหารหรือเลขที่ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร หรือเลขที่ประจำสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
 • ใช้รหัสตัวเลข 5 หลัก โดย 2 หลักหลังเป็น เลขท้ายของปี พ.ศ. ที่อนุญาตสถานที่ดังกล่าว

หลักที่ 4 แสดงถึง

 • หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากหน่วยงานที่อนุญาตสถานที่ก็ได้ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก
 1. หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นอนุญาตโดย อย.
 2. หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นอนุญาตโดย จว. (รวม กทม.)

หลักที่ 5 แสดงถึง

 • เลขลำดับที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของสถานที่นั้น ๆ ที่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานที่ประเมินผลิตภัณฑ์ ข้างหน้า (ตาม 4)  เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก 
 • ใช้รหัสตัวเลข 4 หลัก เช่น ลำดับที่ 1 ใช้ 0001 ลำดับที่ 99 ใช้ 0099

วิธีเช็กเลข อย.

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ : http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx 
 2. กรอกหมายเลข อย. ลงในสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกดค้นหา 
 3. หรือกรอกชื่อผลิตภัณฑ์ ลงในสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกดค้นหา

 

หากเลข อย. ถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการออกมา ซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้

 • ประเภทผลิตภัณฑ์
 • ใบสำคัญ (เลข อย.)
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ไทย – อังกฤษ
 • ชื่อผู้รับอนุญาต
 • Newcode (เลขอ้างอิงใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์)
 • สถานะ

สิทธิของผู้บริโภค

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
           พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม ข้อ 1- 4

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเลข อย.. สำหรับใครที่ต้องการขอ อย.ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.