ขอ อย. น้ำดื่ม

ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาดและปริมาณการผลิตของผู้ประกอบการ ประเภทแรกคือผู้ประกอบการรายเล็กที่ผลิตในบ้านเรือนเพื่อผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ และประเภทที่สองคือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ผลิตน้ำดื่มปริมาณมากในรูปแบบของอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ผลิตน้ำดื่มทุกประเภทต้องทำการ ขอ อย. น้ำดื่ม 

ใบบทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ต้อง ขอ อย. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าน้ำดื่มของตนอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้อง ขอ อย. หรือไม่ พร้อมทั้งขั้นตอนของการขอ อย. 

อาหารที่ต้อง ขอ อย.

พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 แบ่งประเภทของอาหารตามระดับความเสี่ยง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ

อาหารในกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคมากที่สุด อาจเป็นอันตรายถึง

ชีวิตได้ หรือผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ในปัจจุบันมี 14 ประเภท ได้แก่ นมสำหรับทารก ,อาหารทารก ,อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ,โซเดียมซัยคลาเมต ,วัตถุเจือปนอาหาร ,อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ,สตีวิโอไซด์ ,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ,อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ,นมปรุงแต่ง ,นมเปรี้ยว ,นมโค ,ผลิตภัณฑ์ของนม ,ไอศกรีม

กลุ่มที่ 2 อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

คืออาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคแต่ไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มแรก โดยอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นมักเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตอาหารนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มีการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลาก สำหรับอาหารแต่ละประเภทเหมือนกลุ่มแรก แต่การขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในข้อมูลอาหาร เช่น สูตร กรรมวิธีการผลิต ฉลาก ความปลอดภัย 

กลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก

เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคค่อนข้างต่ำกว่า 2 กลุ่มแรก แต่มักประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้บริโภค จึงต้องมีการบังคับให้แสดงฉลาก ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในข้อมูลอาหารด้านฉลาก

กลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป

ประกอบไปด้วยอาหารที่อยู่นอกเหนือจากอาหารใน 3 กลุ่มข้างต้น อาหารกลุ่มนี้จัดเป็นอาหารที่มี

ความเสี่ยงน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ ที่ต้องนำไปผลิตต่อ เช่น แป้งสาลี เห็ดหอมแห้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์สด กุ้งแห้ง กะปิ เป็นต้น ซึ่งอาหารกลุ่มนี้ไม่ต้องขอรับเลขสารบนอาหาร 

ทำไมต้องมีน้ำดื่มต้องมีเครื่องหมาย อย.

น้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค เป็นอาหารที่ไม่มีลักษณะการเน่าเสียและการปนเปื้อนให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจน ทำให้เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าน้ำนั้นเหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ ดังนั้นการมีเครื่องหมาย อย. จึงแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค 

ขั้นตอนการขอ อย. น้ำดื่ม

  1. ติดต่อ อย. ในท้องที่ เพื่อแจ้งความประสงในการผลิตน้ำดื่ม
  2. ส่งตัวอย่างน้ำดิบให้หน่วยงานที่รับตรวจและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ
  3. จัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตน้ำดื่ม และวางเครื่องจักรให้เหมาะสมในแปลน 
  4. เลือกบรรจุภัณฑ์และฝาที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีอายุการใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ส่งเอกสารยื่นความจำนงขอ อย. จากนั้นรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำ
  6. นำผลวิเคราะห์น้ำที่ได้มา ยื่นขอเครื่องหมาย อย. 
  7. สามารถผลิตและจำหน่ายได้ทันที หลังได้รับเครื่องหมาย อย.

การขอใบอนุญาตผลิตน้ำดื่ม ใช้เวลาเท่าไร

ในการขอ อย. น้ำดื่ม โดยรวมทุกขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเรื่อง ขอใบอนุญาตผลิตน้ำดื่ม หากองค์ประกอบรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งด้านสถานที่ตั้งโรงงาน, เครื่องจักรและกระบวนการผลิต, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและสลากและรายการเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตผลิตน้ำดื่ม 

หากมีสิ่งใดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือได้รับแจ้งให้ทำการปรับปรุงแก้ไขจาก อย. การ ขอใบอนุญาตผลิตน้ำดื่มอาจต้องใช้เวลานานขึ้น จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดตามคำสั่ง แล้วจึงจะสามารถเริ่มสายการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 

หากไม่สะดวกในการดำเนินการด้วยตนเอง สามารถติดต่อ บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด เรารับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มีความชำนาญในเรื่องขอ อย. 

อายุของใบอนุญาตผลิตน้ำดื่ม

ใบอนุญาตผลิตน้ำดื่ม มีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งทางผู้ผลิตต้องขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. น้ำดื่ม ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจด อย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย.  เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

  • All Post
  • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.