เช็ค อย

บางทีคุณอาจเห็นคำว่า “มีเครื่องหมายรับรองอาหารและยา” บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือในโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหาร นักการตลาดบางรายอาจกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของตนผ่าน “การขอ อย. จากองค์การอาหารและยา” แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จากอย.แล้วดังนั้นจึงต้องมีการเช็ค อย. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

อย.บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไร?

  1. ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
  3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ
  4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์
  5. เฝ้าระวังปัญหาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น
  6. ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า
  7. ส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย

การแสดงเครื่องหมาย อย.

หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า เลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครื่องหมายหรือรูปแบบของอาหาร ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร อนุญาตใช้ฉลากอาหาร จดทะเบียนอาหาร หรือแจ้งรายละเอียดของ อาหารแล้ว ประกอบด้วยเครื่องหมาย และเลขสารบบอาหาร เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักที่แบ่งเป็นห้ากลุ่ม ซึ่งแสดงถึงสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต และลําดับที่ของอาหาร

ผลิตภัณฑ์บางรายการไม่ต้องขอ อย. ก่อนวางตลาด เช่น น้ำนมถั่วเหลือง น้ำผึ้ง อาหารทั่วไป ผักสด ผลไม้ การโฆษณาที่เป็นการให้ข้อมูล ภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือลักษณะการโฆษณาที่เป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก อย. ก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์ แต่หน่วยงานก็มีอำนาจกำกับดูแลทางกฎหมายในการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับรายการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตและไม่อนุญาตให้ ขอ อย. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังทำการเช็ค อย. ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ

ยาใหม่และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ

ยาใหม่หรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพสำหรับผู้คนต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่ อนวางตลาด ซึ่งหมายความว่าบริษัทต้องแสดงให้เห็นว่ายาหรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพนั้นปลอดภัยพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสำ หรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ที่สำคัญบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน หากองค์การอาหารและยาอนุญาต หมายความว่าหน่วยงานได้พิจารณาแล้วว่าประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มีมากกว่าความเสี่ยงสำหรับการใช้งานตาม วัตถุประสงค์

วัตถุเจือปนอาหาร

สินค้าบางรายการจะไม่ต้องขอ อย.ก่อนวางจำหน่าย แต่ส่วนผสมบางอย่างก่อนที่จะใช้ในอาหารหรือตั้งใจที่จะสัมผัสกับอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร เป็นสารที่เติมลงในอาหารโดยเจตนา เช่นเดียวกับสารที่เคลื่อนย้ายไปยังอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และสารปรุงแต่งสี ต้องได้รับจด อย. ก่อน

บริษัทที่ต้องการเพิ่มวัตถุเจือปนอาหารใหม่ ๆ ลงในอาหารต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่แสดงว่าสารปรุงแต่งนั้นปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและยาจะตรวจสอบผลการทดสอบที่เหมาะสมของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสารเติมแต่งอาหารนั้นปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สารเติมแต่งอาหารที่ได้รับการอนุญาตจะต้องใช้ตามการใช้งาน ข้อมูลจำเพาะ และข้อจำกัดที่ได้รับอนุมัติ

สารแต่งสีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

หมายรวมถึงสารแต่งสีที่ใช้ในอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด สารเติมแต่งสีเหล่านี้ (ยกเว้นสีย้อมผมที่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน) อยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานก่อนเข้าสู่ตลาด และแต่ละอย่างจะต้องใช้ตามการใช้งาน ข้อมูลจำเพาะ และข้อจำกัดที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ดังนั้นต้องเช็ค อย. ก่อนเสมอ

อาหารทางการแพทย์

อาหารทางการแพทย์ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้บริโภคหรือให้อาหารทางปาก และมีไว้สำหรับการจัดการอาหารเฉพาะของโรคหรืออาการต่าง ๆ ซึ่งความต้องการทางโภชนาการเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ โดยการประเมินทางการแพทย์ 

อาหารทางการแพทย์มีไว้สำหรับใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารทดแทนหรือไดเอทเชค หรือผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ที่สามารถจัดการได้ผ่านการปรับเปลี่ยนอาหารปกติเพียงอย่างเดียว

อาหารทางการแพทย์ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากองค์การอาหารและยา ถึงกระนั้น บริษัทอาหารทางการแพทย์ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตในปัจจุบัน และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตอาหาร อาหารทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องมีฉลากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก อย่างไรก็ตาม ข้อความใด ๆ บนฉลากหรือบนฉลากอื่น ๆ จะต้องเป็นความจริงและไม่ทำให้เข้าใจผิด

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

 ที่มาข้อมูล :

บทความอื่น ๆ

  • All Post
  • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.