การขออนุญาตโฆษณาอาหา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดสิทธิให้ประชาชนเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยกันตรวจสอบการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัย ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร เครื่องมือแพทย์ และยา ต้องให้ความสำคัญกับการขอ อย. สำหรับการโฆษณา 

ในบทความนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน อย. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตโฆษณาอาหาร โดยจะประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ข้อความต้องห้าม รวมถึงประเภทของการโฆษณา และขั้นตอนการขออนุญาต

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เรียกอีกอย่างว่าการขอ อย. เพื่อการโฆษณา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

มาตรา 42 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณา ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41

(2) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกิน หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

โฆษณาที่ดีต้องเป็นอย่างไร

การขอขึ้นทะเบียน อย. โฆษณาอาหาร เครื่องมือแพทย์ และยา ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญที่ไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือ บริการ

ตัวอย่างข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมหรือส่วนรวม

  • ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งไม่รวมถึงข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้
  • ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
  • ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
  • ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  • ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

การโฆษณา หมายถึง การกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ ทางการค้า

ข้อความ หมายถึง การกระทำให้ปรากฎด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้

สื่อโฆษณา หมายถึง วิธีการให้ข้อมูลในการโฆษณา เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว ธงราว ตัวอักษรไฟวิ่ง กล่องไฟ อินเตอร์เน็ต การป่าวร้อง ป่าวประกาศ โทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งในสถานที่ กลางแจ้ง สถานที่สาธารณะ และสถานที่ส่วนบุคคล เช่น ภายในบริษัท ในห้างสรรพสินค้า ในลิฟต์ เป็นต้น

การโฆษณาอาหารที่ไม่ต้องขออนุญาต

  1. การโฆษณาที่ไม่มีการให้ข้อมูลที่เป็นการกล่าวอ้างหรือทำให้เข้าใจว่าอาหารนั้นมีสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลด้วยภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ หรืออื่นใดก็ตาม
  1. การให้ข้อมูลทางวิชาการ ที่ไม่มีความเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าเป็นสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ ของอาหารใดโดยเฉพาะ และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ การให้ข้อมูลทางวิชาการ จะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่ครบล้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
  1. การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถมของรางวัล ชิงโชค โดยไม่มีการ แสดงสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหาร

สถานที่ติดต่อเพื่อขออนุญาตโฆษณา

การขอขึ้นทะเบียน อย. เพื่อการโฆษณาอาหาร เครื่องมือแพทย์ และยา สามารถติดต่อได้ดังนี้

1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับการโฆษณาอาหาร ที่ประสงค์ จะเผยแพร่ทั่วประเทศ

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับการโฆษณาอาหาร ที่ประสงค์จะเผยแพรในแต่ละจังหวัด นั้น ๆ

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. สำหรับการโฆษณา ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

  • All Post
  • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.